Van der Keuken / Hassler / Videoladen Zürich / Klahn / Videogruppe Arena / Rauch-Haus-Kollektiv / Müller
1. Grazer Filmnacht

Filmvorführung

Daten
17.10.1982

Ort
Haus der Jugend
Graz

Serie
open house 1982

Regie: Johan van der Keuken
Regie: Jürg Hassler
Regie: Videoladen Zürich
Regie: Thees Klahn
Regie: Videogruppe Arena
Regie: Rauch-Haus-Kollektiv
Regie: Christoph Müller

Retrospektive
Retrospektive
Retrospektive