10/10 Kimdo

Concert

Dates
10.10.1996

Location
Forum Stadtpark
Graz

Series
Platz des Himmlischen Friedens

Ensemble / Gruppe / Band: Les Junglettes
Musikerin / Musiker: DJ Martha Hurry
Musikerin / Musiker: DJ Angelika Kratzig

Retrospective
Retrospective
Retrospective