09/10 Kimmi

Concert

Dates
9.10.1996

Location
Forum Stadtpark
Graz

Series
Platz des Himmlischen Friedens

Ensemble / Gruppe / Band: Out of Order
Musikerin / Musiker: DJ Kulisch
Musikerin / Musiker: DJ Alexis

Retrospective
Retrospective
Retrospective