Scelsi / Pandula / Wyschnegradsky / Hába
mp Konzert 21.10.1988 II

Concert

Dates
21.10.1988

Details
21.10.1988, 20:00

Location
Kammermusiksaal (Grazer Kongress)
Graz

Series
musikprotokoll 1988

Komponistin / Komponist: Giacinto Scelsi
Komponistin / Komponist: Dusan Pandula
Komponistin / Komponist: Ivan Wyschnegradsky
Komponistin / Komponist: Alois Hába
Ensemble / Gruppe / Band: Hába-Quartett

Retrospective
Retrospective
Retrospective