Canto de Cantares
Missa Criolla - Auszüge

Konzert, Out of Graz

Daten
5.–10.11.1977

Ort
Aula der Hauptschule Weiz, Dom, Graz, Aula der Montanuniversität Leoben, Minoritensaal
Weiz

Produktionsangaben
Gastspiel

Ensemble / Gruppe / Band: Canto de Cantares

Retrospektive
Retrospektive
Retrospektive